VÝŠKOVÝ SPECIALISTA 
Přihláška
Zdravotní posudek 

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ

Přihláška
Zdravotní posudek

V případě dotazů neváhejte kontaktovat
Zuzku na 725 738 386.

Řádně vyplněné a podepsané přihlášky
a zdravotní posudky prosíme 
zasíltejte na adresu 
royal.ichthys@seznam.cz

Originály přihlášek a potvrzení
vezměte s sebou na začátek kurzu.   
 

Vzdělávání 
Již řadu let se zabýváme vzděláváním veřejnosti.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Každoročně pořádáme několik rekvalifikačních kurzů:

 • Zdravotník zotavovacích akcí 
 • Výškový specialista 
 • Instruktor vysokých lanových překážek
 • Lezec záchranář

Pro zájemce pořádáme i různé modifikace těchto kurzů (dle potřeb cílové skupiny)


Dále pořádáme

 • potápěčské přípravné kurzy
 • OWD (PADI) a kurzy základní předlékařské pomoci pro zájmové skupiny či firmy.

AKTUÁLNÍ KURZY

ZDRAVOTNÍK - ZÁCHRANÁŘ

17. - 19.11. 2017
Černošín, budova střediska Víteček

Cíl kurzu:
Primárně je kurz zaměřen na to, aby absolvent byli schopni poskytovat zdravotnickou pomoc při krizových situacích kdekoliv v terénu až do příjezdu dalších zdravotnických posil (RLP, nebo RZP), nebo do předání po nutném transportu.

Cena: 3.000,- Kč, jako obvykle poskytneme slevu těm účastníkům, kteří kurz využívají pro práci s dětmi a mládeží a k jiným humanitárně – sociálním účelům nebo cílům. Můžeme jednat o slevách až 30% (dle dohody). 

Účastníci kurzu:
Kurz je určen pro účastníky, kteří mají za sebou kurz Zdravotník zotavovacích akcí, případně jiné nižší zdravotnické vzdělání a aktivně vykonávají činnost zdravotníka při zotavovacích, kulturních, společenských či sportovních akcích.

Všichni zájemci musí doložit ke své přihlášce své zdravotnické Curiculum Vitae, ve kterém specifikují svou zdravotnickou praxi (co, kdy, kde samostatně řešili, kde vykonávali funkci zdravotníka). Kurz je určen pro frekventanty, kteří mají již s vykonáváním funkce zkušenosti a mají praxi, tedy nikoliv pro laiky.

Ještě před zahájením kurzu zašle přihlášený seminární práci na téma Tři nejzajímavější případy, které jsem řešil (podrobnosti zájemcům na vyžádání).

Registrace a přihlašování
Přihlašování emailem, nebo telefonicky na 725 738 386. Přihlášku vyplňovat netřeba, za přihlášku se považuje profesní životopis a seminární práce.

 

 

REKVALIFIKAČNÍ KURZ: ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ

5. - 9.4. 2017

Cíl kurzu:
Absolvent získá rekvalifikaci na vykonávání funkce zdravotníka a škol v přírodě, která je vyžadována vyhláškou Min.zdravotnictví např. pro dětské tábory…

Cena: 3500,-Kč - možná sleva na 2500,-Kč - pro účastníky kteří chtějí kurz pro práci s dětmi či jiné humanitární činnosti.

Co se absolvent naučí:
Po absolvování rekvalifikace bude schopen působit jako zdravotník na zotavovacích akcích, táborech, zájezdech, sportovních výcvicích a školách v přírodě. Bude umět poskytovat první pomoc při stavech ohrožujících život nebo zdraví osob, naučí se organizovat zásah při poskytování první pomoci, zajišťovat přivolání odborné pomoci. Bude vědět jak zachránit tonoucího. Seznámí se s technikami vyprošťování zraněných osob a s problematikou pomoci a ochrany při hromadných neštěstích, teroristických útocích a přírodních katastrofách. Při poskytování první pomoci bude umět zvážit a zajistit bezpečnost pro sebe i ostatní. Bude spolupracovat se záchrannou službou při jejím zásahu, s ohledem na specifika okolního prostředí. Bude umět zásady poskytování první pomoci s improvizovanými prostředky. Bude znát právní aspekty své funkce i to, jak svou činnost správně dokumentovat. Bude obeznámen se základy hygieny, na jejíž dodržování bude jako zdravotník dohlížet.

Účastníci kurzu:
Kurz je určen pro osoby starší 18 let, psychicky a zdravotně způsobilé k vykonávání funkce zdravotníka zotavovacích akcí. Způsobilost se dokládá potvrzením od lékaře, které účastník předloží na začátku kurzu. Toto potvrzení účastníkovi zůstává a bude jím prokazovat svoji způsobilost při konkrétních akcích.

Je nutné do zahájení kurzu zaplatit zálohu 1000,- Kč na účet číslo 249571618/0300

Učební plán

Název předmětu, Teorie, Praxe,

1. Základy stavby a funkce lidského těla 5 hodin

2. První pomoc 21 hodin

3. Péče o nemocné 4 hodiny

4. Základy zdravotnické dokumentace 1 hodina

5. Práva a povinnosti zdravotníků 1 hodina

6. Hygiena a epidemiologie 4 hodiny

7. Spolupráce s IZS 1 hodina

8. Nácvik technik vodní záchrany: dopomoc unavenému plavci, odražení agresívního tonoucího, tažení tonoucího, vytažení z bazénu, resuscitace na hladině, vyproštění ze dna 4 hodiny

 

Absolventi kurzu po úspěšném zvládnutí závěrečné teoretické a praktické zkoušky získají certifikát a průkaz Zdravotníka zotavovacích akcí. Tento průkaz opravňuje k profesionálnímu výkonu funkce zdravotníka na rekreačních a sportovních akcích, dětských táborech a pod.

VÝŠKOVÝ SPECIALISTA 23. - 26.3. 2017


Přezkoušení lezců 2. 4. 2017

 

Absolvent výcviku bude schopen samostatně operovat ve výškách a nad volnou hloubkou. Po úspěšném složení zkoušky. skládající se z části teoretické i praktické, mu bude vydáno "Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění výškových prací a prací nad volnou hloubkou pomocí speleologické techniky". Držitel takového osvědčení je oprávněn vykonávat veškeré výškové práce v souladu s vyhláškou č. 362/2005 Sb. a §101-108 Zákoníku práce. Toto osvědčení je postaveno na stejnou úroveň jako "Osvědčení odborné způsobilosti k provádění výškových prací pomocí horolezecké techniky" a stejně tak je nutno ho obnovovat 1x za 12 měsíců.

 

Kde?

Vzdělávací Středisko Royal Rangers, Černošín (okr.Tachov)

HLAVNÍ SPECIALIZACE KURZU: 

bezpečnost práce ve výškách

CO SE NAUČÍTE: 

základní uzly potřebné pro práci ve výškách, používané materiály, správný pohyb ve výškách, základní lezecké techniky nad volnou hloubkou

ZÍSKÁTE: 

po úspěšném absolvování získáte osvědčení pro práci ve výškách, které je vyžadováno podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ 363/2005 Sb..

V KURZU JE ZAHRNUTO: 

celkem 40 vyučovacích hodin

 • 13,5 hodin teoretické výuky

 • 26,5 hodin praktické výuky

CENA: 

6500,-Kč

V rámci naší podpory humanitní činnosti nabízíme slevu pro osoby, které chtějí kurz využít pro práci s dětmi, s mládeží, s drogově závislými, v sociálních službách. V tomto případě je nutné doložit potvrzení organizace.

UBYTOVÁNÍ: 

nabízíme možnost ubytování po osobní domluvě 

PODMÍNKY ÚČASTI:

 • Zájemci o účast na školení se mohou přihlašovat písemně nebo e-mailem, nejpozději 10 dní před začátkem akce.

 • Školení se mohou zúčastnit osoby starší 18ti let, které prokážou svou zdravotní způsobilost pro práci ve výškách potvrzením od lékaře (odevzdá se při nástupu na kurz)

 • S sebou je nutné přivézt 1 průkazovou fotografii.

 • Je nutné do zahájení kurzu zaplatit zálohu 1000,- Kč na účet číslo 249571618/0300


UČEBNÍ OSNOVY KURZU, POČET HODIN:

 1. Úvod školení 1 h.

 • ověření znalostí, seznámení s cílem a obsahem školení

 • rizika práce ve výškách

 • rozbor úrazovosti

 1. Bezpečnost práce ve vztahu k právním normám 3 h.

 • bezpečnost práce a státní odborný dozor

 • vyhláška 362/2005 Sb. a Zákoník práce §101-108

 1. Speleologická technika a užívané materiály (používané osobní ochranné prostředky) 5 h.

 • LANA

  • konstrukce lana a typ lan

  • pevnost lana, faktory snižující pevnost lana

  • pádový faktor

  • schopnost absorpce rázu

 • UZLY

  • kotvící

  • spojovací

  • speciální

 • KOTEVNÍ MATERIÁL

 • KARABINY

 • BLOKANTY

 • SLAŇOVACÍ BRZDY

 • POSTROJE

 • OCHRANNÉ PŘILBY

 • DOPLŇKY (kladky, smyčky, týřidla, deviátory…)

 • SPECIÁLNÍ TECHNIKA PRŮMYSLOVÉHO LEZENÍ (rozdíl vůči speleotechnice)

 1. Údržba a používání materiálu 2 h.

 • technické podmínky a návody k používání

 • uživatelské zkoušky, prohlídky, údržba a skladování osobních ochranných prostředků

 1. Kotvení 1 h.

 • zásady správného bezpečného kotvení

 • kotvení na stavebních konstrukcích

 • ochrana před vlivy snižujícími pevnost lana

 • přemostění, lanové traverzy

 1. Sestup a výstup po laně 1 h.

 • charakteristiky jednotlivých metod a jejich porovnání

 • sebejištění a jištění druhé osoby

 • bezpečnostní zásady při pohybu po laně

 1. Pádový faktor 1 h.

 

 1. Lezecká zdravověda 1 h.

 • první pomoc při úrazu (rozšířena o úrazy běžné při lezeckých aktivitách)

 • vybavení lékárničky

 1. Technika a technologie provádění prací ve výškách 2 h.

 

 1. Praktický výcvik 23 h.

 • sestup a výstup po laně

 • přechod ze slanění do výstupu a naopak

 • přechod přes mezikotvení, uzel a deviátor v obou směrech

 • přechod z lana na lano

 • přechod z výstupu do traverzu a zpět

 • jištění druhé osoby, zachycení pádu, fixace a spouštění po pádu

 • záchrana raněného z lana

 • sestrojení a použití lanového kladkostroje

Lestkov 184                             IČO: 22767649                                   Tel. 777 778 845
349 53 Bezdružice                  č.ú.: 249571618/0300                       royal.ichthys@seznam.cz